Mall för rapportskrivning/projektarbete

Ska du skriva en rapport eller göra ett projektarbete kan det vara bra med en färdig mall. Följande mall innehåller enkel formattering så att du, eller din grupp, snabbt kan komma igång med skrivandet. Beroende på vilken typ av rapport du ska skriva finns det också olika upplägg. Är det en akademisk rapport, dvs. på högskole/universitetsnivå finns det tydliga krav om utformning och referenshantering. Är det däremot på gymansienivå är det lite friare när det gäller den delen.

På akademisk nivå brukar en rapport bestå av:

  • Inledning (Inledning till rapporten)
  • Bakgrund (Bakgrund om intresset och ämnesvalet)
  • Teori (Teoretisk referensram, relevant teori för ämnesvalet)
  • Metod (Hur ni gått tillväga för att samla in empirin)
  • Empiri (Det empiriska material i form av intervjuer, statistik eller dylikt)
  • Analys (Analys av empirin i förhållande till teorin)
  • Diskussion (Diskussion av analysen)
  • Slutsats